ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επέκταση Αντλιοστασίων και Διατάξεις Ελέγχου Επεξεργασίας Νερού Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της  ΔΕΥΑΜΒ προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός