ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Εργαστηριακός έλέγχος ποιότητας πόσιμου νερού  και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 54.354,00 πλέον ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ Β

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός