ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
στα αντλιοστάσια Λουζίνικο και Λιοντάρια του υδραγωγείου Μακρινίτσας» προϋπολογισμού 42.000,00 πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός