ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», προϋπολογισμού 52.200,00 , πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός