ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00, πλέον ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός