ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πυρσών καύσης βιοαερίου στις ΕΕΛ Προϋπολογισμού 55.000,00 πλέον ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός