ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων σταθμημέτρων και μεταδοτών πίεσης, προϋπολογισμού 66.150,00, πλέον ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός