ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για Τηλεμετρία και  σύνδεση με το ΚΕΛ των ΕΕΛ επτά (7) αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
Δημοτικής  Ενότητας Βόλου». προϋπολογισμού 38.800,00 πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός