ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ"

 ΕΕΕΣ σε xm l

ΕΕΕΣ υπογεγραμμενο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΜ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ.Α.Υ.

Σ.Α.Υ. α

Σ.Α.Υ. β

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ αρθρων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2.1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2.2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3.1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3.2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σ Χ Ε Δ Ι Α

1_EyryterisPerioxis_Model

6.1-6.24_Mikotomes_Dikt_Model

6.30 Μηκοτομές_Εκκενωσης-Model

7_ΤυπΔιατομές_Σκάμματος-Model

8.1_ΤυπικάΦρE1-Ε2-Ε3-Model

8.2_Στατικά_τυπ_φρ-Model

8.3_ΦρΠολυαιθ.-Model

8.4_ΦρΚατάθλιψης-Model

9.1_Εκκενωτής_Νεό-Model

9.2_ΣτατικάΕκκενωτή-Model

10.1_Αερεξαγωγός_Νεό-Model

10.2_ΣτατικάΑερεξαγωγού-Model

11.1_ΦρεάτιοΔικλείδας-Model

11.2_ΣτατικάΔικλείδας-Model

AGXI_ASIO_04_HLEK-Model

3_1_Οριζφία_Υδρ_Στοιχειων

3_2_Οριζφία_Υδρ_Στοιχειων

3_3_Οριζφία_Υδρ_Στοιχειων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός