ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Νο47- ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ"

 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΙΚΈΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός