ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΕΕΛ»

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4A_ΛΙΣΤΑ_ΕΤΕΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥ

ΣΑΥ ΦΑΥ

ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ B

ΤΕΥΔ_ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός