ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ », ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός