ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια μετρητών διαλυμένου οξυγόνου (DO)», προϋπολογισμού 15.000,00, πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός