ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 183.553,48 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ 1

ΤΕΥΔ 2

ΣΧΕΔΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός