ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων συστημάτων χλωρίωσης», προϋπολογισμού 22.967,00€ (πλέον ΦΠΑ)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός