Τρία βασικά θέματα αφορούν στο νερό σήμερα: Η λειψυδρία, η μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η ΔΕΥΑΜΒ συνεχίζει πάντα να λειτουργεί, να συντηρεί, να επεκτείνει και να ανανεώνει το δίκτυο ύδρευσης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τη μείωση των διαρροών του δικτύου. Καθημερινά αντικαθίστανται αγωγοί διαβρωμένου δικτύου με σωλήνες από πολυαιθυλένιο καθώς επίσης και προβληματικές παροχές (ιδιωτικές συνδέσεις)...


Οι εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος γεωτρήσεις (γεωτρήσεις Κάμπου) προέρχονται από απόσταση 20 km δυτικά, δηλαδή από την περιοχή της Κάρλας, όπου το υδάτινο ισοζύγιο, λόγω επέκτασης των αρδευόμενων καλλιεργειών, θα ισορροπήσει μόνο με την άμεση κατασκευή του Ταμιευτήρα της Κάρλας...

Παραγωγή νερού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου.

Η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΜΒ (Δήμοι Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αισωνίας), με γενικό σύνολο εξυπηρετούμενου πληθυσμού 120.000 κατοίκων και οι δύο Βιομηχανικές Περιοχές, υδροδοτείται σήμερα από πέντε πηγές του Πηλίου και 30 γεωτρήσεις της πεδινής περιοχής, (9 κάμπου, 11 Βόλου και 10 Νέα Ιωνία).

Η ετήσια συνολική παραγωγή νερού αυξάνεται από έτος σε έτος για να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες κατανάλωσης.

Η απόδοση των πηγών, που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια με αναγκαστική αύξηση των αντλούμενων από γεωτρήσεις ποσοτήτων νερού.

Ευνόητο είναι ότι η μείωση του ποσοστού του νερού των πηγών σημαίνει και την υποβάθμιση της ποιότητας του μίγματος του νερού (πηγών-γεωτρήσεων) που διατίθεται στην κατανάλωση.

Εάν δούμε το θέμα στη διάρκεια ενός έτους, το πρόβλημα είναι οξύτερο κατά τους μήνες αυξημένης κατανάλωσης (από Ιούνιο έως Οκτώβριο) και ιδιαίτερα κατά το
Γ' τρίμηνο κάθε έτους.
Την περίοδο αυτή έχουμε την μέγιστη κατανάλωση (άρα και τη μέγιστη παραγωγή νερού) με τις πηγές στο ελάχιστο της απόδοσής τους και τις γεωτρήσεις στη μέγιστη άντληση.Για την επίλυση αυτού του προβλήματος σε βάθος χρόνου, προγραμματί-στηκε το εξής έργο:

1. Κατασκευή 50 νέων γεωτρήσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ στον κάμπο (περιοχή λίμνης Κάρλας.)

Παράλληλα, εκτελούνται σημαντικά έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης για την μείωση των διαρροών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απαίτησης άντλησης νερών από γεωτρήσεις.Το 2009 αποτελεί ένα κομβικό έτος στην ιστορία της παροχής πόσιμου νερού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα. Είναι η χρονιά που οι μεγάλες επενδύσεις – έργα που πραγματοποιήσαμε στην προηγούμενη περίοδο των αντικαταστάσεων του δικτύου και των ιδιωτικών παροχών, σε συνδυασμό με τον γενικευμένο αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης εμφανίζουν τα αποτελέσματά τους, ώστε :
Οι ανάγκες παραγωγής νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος να φθάσουν τα 12.950.000 m3, δηλαδή να μειωθούν στο επίπεδο του 1997 (παρακάτω διάγραμμα), αν και το 2009 οι καταναλωτές (με την έννοια των εγκατεστημένων υδρομέτρων) ήταν 30,7% περισσότεροι από το 1997 (77.000 υδρόμετρα περίπου το 2009 58.870 το 1997)Οι διαρροές με την έννοια του μη τιμολογούμενου νερού να μειωθούν από τα επίπεδα του 40% στο 25%.
Τα 2.000.000 m3, που «κερδίσαμε» το 2009, είναι η πραγματική προσφορά στην ανάπτυξη με κανόνες αειφορίας, αφού, αφενός μεν περιόρισαν την εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων και αφετέρου περιόρισαν την κατανάλωση ενέργειας κατά 500.000 KWh.
Η παραπάνω μείωση των αναγκών στην παραγωγή επέτρεψε τη δημιουργία μίγματος με αυξημένο ποσοστό πηγαίων κατά τη θερινή περίοδο, το οποίο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των τριών μονάδων αντίστροφης όσμωσης, συνολικής παροχής καλής ποιότητας νερού στο υδραγωγείο 5.000 m3 / ημέρα, οδήγησαν στη συγκράτηση της συγκέντρωσης των χλωριόντων (δείκτη της υφαλμύρωσης των νερών) κάτω από την παραμετρική τιμή των 250 mg/l (σε μέσους όρους) για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, γεγονός που φάνταζε εντελώς απραγματοποίητο πριν μερικά χρόνια. Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η διακύμανση των μέσων μηνιαίων όρων των τιμών των χλωριόντων τα δύο τελευταία έτη.
Για την βελτίωση των παραπάνω στόχων έχουμε επιτύχει την ένταξη του έργου της δεύτερης φάσης της Αυτοματοποίησης του δικτύου, προϋπολογισμού 4.325.000 €, πλέον Φ.Π.Α., στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την συνχρηματοδότησή του από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση:
(15) σταθμών ελέγχου παροχής και πίεσης
(15) σταθμών ελέγχου παροχής
(15) σταθμών παροχής πληροφοριών πίεσης και παροχής
(30) σταθμών παροχής πληροφοριών πίεσης
(2) συστημάτων αυτόματου ελέγχου της ποιότητας του νερού σε δέκα περιφέρειες
(2.000) μετρητών παροχής ευθείας ανάγνωσης.
και η ολοκλήρωση του θα επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων μας και την περαιτέρω βελτίωση των ως σήμερα επιτυχών αποτελεσμάτων των επενδύσεών μας, ώστε :
το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού να μειωθεί στο 20% της παραγωγής
οι ανάγκες παραγωγής να μειωθούν κατά 37 λίτρα ανά υδρομετρητή την ημέρα
το ενδεχόμενο των υπερβάσεων των παραμετρικών τιμών των χλωριούχων να απομακρυνθεί οριστικά.


Η ΔΕΥΑΜΒ με την ψήφιση του Ν.2224/1994 και την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ 8298/19.4.1995 που διευκόλυνε την ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων για τη κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας δραστηριοποιήθηκε πρωτοπόρα και σ΄αυτόν τον τομέα.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 1999 λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σαρακηνού ο οποίος εκμεταλλεύεται το δυναμικό των πηγών Ξηρακίων και Καλιακούδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τις αρχές του 2004 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού σταθμός παραγωγής ενέργειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού της ΔΕΥΑΜΒ, είναι τα εξής: ...

   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
m1