Σύντομη περιγραφή λύσεων για την αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος:

Οι βραχυπρόθεσμες (μέχρι 2 έτη) και μεσο-μακροπρόθεσμες (2 - 30 έτη) λύσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος στην Μ.Π. Βόλου είναι οι ακόλουθες:

1)Υλοποίηση του έργου της δεύτερης φάσης της Αυτοματοποίησης του δικτύου, προϋπολογισμού 4.325.300 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., το ποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την συνχρηματοδότησή του από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση:
(15) σταθμών ελέγχου παροχής και πίεσης
(15) σταθμών ελέγχου παροχής
(15) σταθμών παροχής πληροφοριών πίεσης και παροχής
(30) σταθμών παροχής πληροφοριών πίεσης
(2) συστημάτων αυτόματου ελέγχου της ποιότητας του νερού σε δέκα περιφέρειες
(2.000) μετρητών παροχής ευθείας ανάγνωσης.
και η ολοκλήρωση του θα επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων μας και την περαιτέρω βελτίωση των ως σήμερα επιτυχών αποτελεσμάτων των επενδύσεών μας, ώστε :
το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού να μειωθεί στο 20% της παραγωγής
οι ανάγκες παραγωγής να μειωθούν κατά 37 λίτρα ανά υδρομετρητή την ημέρα
το ενδεχόμενο των υπερβάσεων των παραμετρικών τιμών των χλωριούχων να απομακρυνθεί οριστικά.


2) Γεωτρήσεις Κάρλας (παραγωγή 10 εκατ μ3 ετησίως)
Στο σχεδιασμό κατασκευής και λειτουργίας του έργου περιλαμβάνεται η αποδέσμευση του υπόγειου υδροφορέα από αρδευτικές γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων γεωτρήσεων για την ενίσχυση της ύδρευσης του Π.Σ. του Βόλου με περίπου 10 εκατ. μ3 ετησίως, στην τελική του φάση.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΕΧΩΔΕ και η κατασκευή της Α' Φάσης των γεωτρήσεων για την ύδρευση του Π.Σ. του Βόλου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τριετίας (2008), παρέχοντας 5,3 εκατ μ3 στο Π.Σ. Βόλου. 
Η ΔΕΥΑΜΒ δεν επιβαρύνεται με το κόστος κατασκευής του έργου.ε