Ενημέρωση

«Απολίπωση & απόσμηση δικτύου αποχέτευσης – βελτίωση χαρακτηριστικών εισερχομένου λύματος – μείωση παραγωγής αφυδατωμένης ιλύος», προϋπολογισμού 552.000,00€, πλέον ΦΠΑ.