Ενημέρωση

«Προμήθεια Ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 55.569,00€, πλέον ΦΠΑ.