Ενημέρωση

«Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών-αντιαφριστικών» Προϋπολογισμού 118.960,00€, πλέον ΦΠΑ.