Ενημέρωση

«Προμήθεια Υδρομέτρων» Προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ.