Ενημέρωση

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 33.757,82€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.