Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Αναπτυξιακά Έργα Υπουργείου Εσωτερικών

pro_tritsis

Α. Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

 1. Πράξη: ‘Αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. Βόλου’
  Άξονας Προτεραιότητας:  Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων
  Τίτλος:  ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης’
  Συνολικός Προϋπ/σμός: 2.593.243,64€
  Επιλέξιμος Προϋπ/σμός:2.593.243,64€

  Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τμημάτων της Ε.Ε.Λ. Βόλου (που έχουν ξεπεράσει την 20ετία).

  Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

  • [1] «Αναβάθμιση – Αντικατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. Βόλου»

   Περιλαμβάνει την αντικατάσταση εξοπλισμού της ΕΕΛ Βόλου, ο οποίος έχει τουλάχιστον 20ετή ζωή και λειτουργία και ο οποίος σήμερα λειτουργεί λόγω των ευλαβικά ακολουθούμενων προγραμμάτων συντήρησης, με μειωμένο όμως βαθμό αξιοπιστίας και αυξημένη πιθανότητα αστοχίας.

  • [2] «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από Κ.Α.Α. έως Ε.Ε.Λ.»

  Περιλαμβάνει εργασίες για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων που συνδέει το Κεντρικό Αντλιοστάσιο λυμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ, μήκους περίπου 2χλμ.

 2. Πράξη: ‘Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Μακρυνίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αρτέμιδας του Δήμου Βόλου’
  Άξονας Προτεραιότητας: Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης
  Τίτλος: ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης’
  Συνολικός Προϋπ/σμός:   2.634.100,00€
  Επιλέξιμος Προϋπ/σμός: 2.634.100,00€   

  Το έργο αφορά στην επέκταση του συστήματος τηλελέγχου τηλεχειρισμού & ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης στις Δημοτικές     Ενότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς κι Αρτέμιδας.

  Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

  • [1] «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Μακρυνίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αρτέμιδας του Δήμου Βόλου»

   Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την επέκταση του ελέγχου των δικτύων ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας. Το Σύστημα θα αποτελείται από το Υφιστάμενο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, ο οποίος θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει 48 Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών (35 Δεξαμενές, 6 Γεωτρήσεις, 7 Αντλιοστάσια), που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας.

  • [2] «Ηλεκτροδότηση Σ.Σ.Π.»

  Περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση δεκαπέντε (15) Σ.Σ.Π. και επαύξηση ισχύος σε δύο (2) ΣΣΠ.                                                                                            

 3. Πράξη: ‘Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου’
  Άξονας Προτεραιότητας: Περιβάλλον
  Τίτλος: ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων’
  Συνολικός Προϋπ/σμός:   5.340.000,00€
  Επιλέξιμος Προϋπ/σμός: 5.340.000,00€
   

  Η προτεινόμενη Πράξη στοχεύει στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης για τη συλλογή των λυμάτων των οικισμών Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων της Δ.Ε. Αρτέμιδος Δ. Βόλου και τη μεταφορά τους προς την Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑΜΒ.

  Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

  • [1] «Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου»

   Στο υποέργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Άνω και Κάτω Λεχώνια του Δ. Βόλου. Τα λύματα των οικισμών Κάτω Λεχωνίων και Άνω Λεχωνίων, θα οδηγούνται στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α3, μέσω του οποίου θα μεταφέρονται στο δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού της Αγριάς και συγκεκριμένα στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α2-ΟΣΕ. Το αντλιοστάσιο Α3 και ο κεντρικός του καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς, δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του υποέργου [1].

  • [2] «Κατασκευή Καταθλιπτικού Αγωγού και Α/Σ Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων των Δ.Ε. Α. Λεχωνίων και Κ. Λεχωνίων για τη σύνδεση με την ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ»

  Στο υποέργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των έργων μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Άνω και Κάτω Λεχωνίων, για τη τελική σύνδεση με την ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ.

  Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων – αντλιοστάσιο Α3 – μετά του δίδυμου κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου αυτού, μέσω του οποίου τα λύματα θα μεταφέρονται στο δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού της Αγριάς και συγκεκριμένα στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α2-ΟΣΕ.

  Το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α3 θα είναι προκατασκευασμένου τύπου. Ο δίδυμος κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου Α3 έχει μήκος διαδρομής 3,0km περίπου, είναι ονομαστικής διαμέτρου 2xΦ280 και το υλικό του είναι από HDPE 10atm                                      

 4. Πράξη: ‘Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού’
  Άξονας Προτεραιότητας: Περιβάλλον
  Τίτλος: ‘Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων’
  Συνολικός Προϋπ/σμός:   2.400.000,00€
  Επιλέξιμος Προϋπ/σμός: 2.400.000,00€
   

Το έργο αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΜΒ.

Περιλαμβάνει το ένα υποέργο:

 • [1] «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη μείωση του ενεγειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού»
 1. Την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης 
 2. Την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας
 3. Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και 
 4. Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκατάστασεων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ.

Β. Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

 1. Πράξη: ‘Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου’
  Άξονας Προτεραιότητας: Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος
  Τίτλος: ‘Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού’
  Συνολικός Προϋπ/σμός:   59.742,90€
  Επιλέξιμος Προϋπ/σμός: 59.742,90€

Το έργο αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) στην περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑΜΒ είναι να καλυφθούν οι προϋποθέσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Περιλαμβάνει ένα υποέργο.

Περιλαμβάνει το ένα υποέργο:

 • [1] «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου»

Η Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) στην περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑΜΒ είναι να καλυφθούν οι προϋποθέσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.