Επικοινωνία

Πρόεδρος

24210 75138

Γενική Διεύθυνση

24210 75141

Βλάβες

24210 55555

Θέματα Καταναλωτών

24210 75115

24210 75120

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθυντής

2421075153

Προϊστάμενος Τμήματος Καταναλωτών

2421075124

Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου

2421075166

Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού

2421075126

Προϊστάμενος

2421075150

Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών

Διευθυντής

2421075101

Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης

2421440237

Προϊστάμενος Τμήματος Αποχέτευσης

2421440720

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών

Διευθυντής

2421075130

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών – Κατασκευών

2421075140

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, ΑΠΕ και Πληροφορικής

2421075102

Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Νερού

2421440215

E-mail Επικοινωνίας: info@deyamv.gr