Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Αποχέτευση

Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει αγωγούς όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους άνω των 130χλμ, τα οποία παροχετεύονται σε κατάλληλους αποδέκτες και αγωγούς ακαθάρτων λυμάτων, συνολικού μήκους άνω των 600χλμ, τα οποία οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου για την κατάλληλη επεξεργασία. Το δίκτυο ενισχύεται με αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., στα πλαίσια του έργου της, αναπτύσσει διαρκώς τις παρακάτω συνεχιζόμενες δραστηριότητες:

Έργα Συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Έργα επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κατανάλωσης.

Εφαρμογή συστήματος τηλεποπτείας – τηλεχειρισμού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργία των εγκαταστάσεων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.