Εξυπηρέτηση Πολιτών

Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο αποχέτευσης και υπάρχει παροχή ύδρευσης, πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 1ος όροφος, γραφείο 6, στην οδό Κωνσταντά 141.
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 7:00 πμ μέχρι 14:00 μμ.

ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Η σύνδεση θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.