Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Ταυτότητα της ΔΕΥΑΜΒ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1979 με το Ν.890/1979 (ΦΕΚ Α’ 80) «Περί συστάσεως δημοτικής επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου» και αποτελεί την πρώτη Δημοτική Επιχείρηση – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στην Ελλάδα.

Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την υπ’ αριθμ. 255/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ Β’ 1265/16/6/2011) η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», με περιοχή αρμοδιότητας τον σημερινό Δήμο Βόλου.

Σκοπός της ΔΕΥΑΜΒ, είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, επεξεργασίας λυμάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Βόλου.

Η ΔΕΥΑΜΒ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ετήσια Παραγωγή Νερού

16.000.000 μ³

Μήκος δικτύου ύδρευσης

1.300.000 μ

Μήκος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

600.000 μ

Μήκος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων

130.000 μ