Εξυπηρέτηση Πολιτών

Σύνδεση με το Δίκτυο Ύδρευσης

Α. Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο ύδρευσης και υπάρχει παροχή, πρέπει να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Καταναλωτών.
Ώρες συναλλαγής με το κοινό: από 7:00 πμ μέχρι 13:30 μμ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

ΓΙΑ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
• Φωτοτυπία συμβολαίου αγοραπωλησίας και Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
• Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
• Ταυτότητα
• Εγγύηση
• Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
• Η σύνδεση θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.
• Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την τυπώσετε ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω.
• Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
• Μισθωτήριο συμβόλαιο τυπωμένο (μέσω ΤΑΧΙS)
• Ταυτότητα
• Εγγύηση
• Τηλέφωνο επικοινωνίας ιδιοκτήτη
• Άδεια λειτουργίας καταστήματος (όταν αφορά επαγγελματική χρήση)
Το ποσό της εγγύησης για κάθε κατηγορία χρήσης ορίζεται ως εξής:
1. Για οικιακή-επαγγελματική χρήση: 50€
2. Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες κλπ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.): 200€

Β. Εάν θέλετε να συνδεθείτε για πρώτη φορά με τα δίκτυα ύδρευσης, δηλαδή να ζητήσετε παροχή νερού, πρέπει να προσκομίσετε στην Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ, Γραφείο Καταναλωτών την Αίτηση Νέας Παροχής Νερού.
Τηλ. Επικοινωνίας:    24121075110