Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 1. Πράξη:                                        ‘Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι-Βόλος, Β’ Φάση’

    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’

    Συνολικός Προϋπ/σμός:         17.209.960,97€

    Επιλέξιμος Προϋπ/σμός:       17.039.451,53€

    Στόχος Πράξης:                        Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

 

Η πράξη στοχεύει στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βόλου, καθώς και στην κάλυψη των οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας (κατά την οδηγία 91/271) σε λειτουργικές ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

 • [1] «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ»

 Περιλαμβάνει εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 • [2] «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» Περιλαμβάνει εργασίες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των λυμάτων της Αγριάς σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΜΒ και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 • [3] «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ»

Περιλαμβάνει την Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου-επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ, καθώς και οι υποστηρικτικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης των υποέργων, έτσι ώστε αυτά να είναι ώριμα και έτοιμα προς δημοπράτηση και κατασκευή. Η μελέτη περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Μάραθος, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών, Βελανιδιά, Κριθαριά, Μαλάκι, Πλατανίδια, Άνω και Κάτω Λεχωνίων. Περιλαμβάνονται επίσης αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων για τα δύο παραλιακά μέτωπα (Ν. Αγχίαλος-Βόλος και Μαλάκι-Βόλος). Τέλος περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ, αναγκαία για την υποδοχή των λυμάτων των προαναφερόμενων οικισμών, καθώς και της ΔΕ Νέας Αγχιάλου.

 • [4] «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ»

Περιλαμβάνει τις εργασίες επέκτασης των ΕΕΛ του Βόλου για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας (Αγριάς και Ν. Αγχιάλου), όπως θα οριστικοποιηθούν από τη σχετική μελέτη.

 • [5] «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

Περιλαμβάνει τις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των περιγραφόμενων αντλιοστασίων ακαθάρτων για τα προαναφερθέντα υποέργα (όπως προκύψει από τη σχετική μελέτη).

 • [6] «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κατασκευής των προαναφερθέντων υποέργων.

 1. Πράξη:                                           ‘Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού’

     Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     ‘Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020’

     Συνολικός Προϋπ/σμός:            13.238.800,00€, χωρίς Φ.Π.Α.

     Επιλέξιμος Προϋπ/σμός:           9.817.100,00€

     Στόχος Πράξης:                            Ενίσχυση της πρόσβασης σε επαρκές και ποιοτικό νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αντικείμενο της Πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης, μέσω της κατασκευής νέων αγωγών προς αντικατάσταση υφιστάμενων και της υλοποίησης νέων ζωνών ελέγχου, σε τμήμα των ενοτήτων Βόλου και Ν.Ιωνίας του πολεοδομικού συγκροτήματος, με σκοπό τον ευχερέστερο έλεγχο λειτουργίας στα τμήματα αυτά, τον εντοπισμό και περιορισμό αφανών διαρροών, την κατάρτιση ξεχωριστού υδατικού ισοζυγίου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της παροχής επαρκούς πόσιμου νερού. Στις συγκεκριμένες περιοχές εκτιμάται ότι οι απώλειες νερού υπερβαίνουν το 40% του παραγόμενου ύδατος και η επέμβαση αυτή θα οδηγήσει και στην βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος μέσω της εξασφάλισης καλύτερης επάρκειας πηγαίου νερού.

Η περιοχή του έργου οριοθετείται:

 • στο κέντρο της πόλης του Βόλου (από τους χειμάρρους Κραυσίδωνα και Άναβρο (δυτικά και ανατολικά), την οδό Αναλήψεως (βόρεια) και την ακτογραμμή (νότια))
 • στην περιοχή της Ν. Ιωνίας, η οποία περιμετρικά οριοθετείται από τις οδούς Ιερολοχιτών, Μάρκου Μπότσαρη, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά Νικηφόρου και Παρασκευοπούλου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται η τοποθέτηση νέων αγωγών δικτύου ύδρευσης, καθώς και ο λειτουργικός διαχωρισμός του υφιστάμενου δικτύου σε αυτόνομες ζώνες λειτουργίας και ελέγχου ως εξής:

 • 14 ζώνες ελέγχου για την περιοχή του Βόλου, και
 • 4 ζώνες ελέγχου για την περιοχή της Νέας Ιωνίας

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση νέων αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης και σύνδεση με τους υφιστάμενους.
 • Κατασκευή διατάξων ελέγχου εισόδου στις νέες ζώνες.
 • Τοποθέτηση συσκευών ελέγχου του δικτύου και συναφών έργων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ελέγχου παροχής και πίεσης, δικλείδων, μετρητών παροχής και συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων.
 • Κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων.
 • Χωματουργικές εργασίες για τα ανωτέρω, καθώς και αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων, κρασπέδων και πεζοδρομίων.
 1. Πράξη:                                        ‘Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος’

    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’

    Συνολικός Προϋπ/σμός:           16.166.451,61€

    Επιλέξιμος Προϋπ/σμός:         16.166.451,61€

     Στόχος Πράξης:                         Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Η Πράξη στοχεύει στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης για την συλλογή των λυμάτων της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου, ο οποίος αποτελεί οικισμό Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) και την μεταφορά τους προς την Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑΜΒ και αποτελείται από έξι (6) Υποέργα:

 • [1] ‘Κατασκευή Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου’

Το έργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του δικτύου συλλογής των λυμάτων της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου έως τα Κεντρικά Αντλιοστάσια. Προβλέπεται η κατασκευή πλαστικών αγωγών διατομής Φ90mm, Φ200 mm, Φ250 mm και Φ315mm. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαιτούμενων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης (διακλαδώσεις) επί του δικτύου ακαθάρτων (εργασία μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση).

 • [2] ‘Κατασκευή Καταθλιπτικών Αγωγών και Α/Σ Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου’

Το έργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή των Κεντρικών Αντλιοστασίων Λυμάτων στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου και των καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς αυτών έως το σημείο του δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ απ’ όπου θα οδηγούνται με σύστημα μεταφοράς στην ΕΕΛ Βόλου. Προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Αντλιοστασίων Ακαθάρτων και Πλαστικών Αγωγών διατομής Φ200mm, Φ250mm, Φ280mm και Φ315mm.

 • [3] ‘Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ’

Το έργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την διασύνδεση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α3 των Ν. Παγασών και μέσω αυτού, με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜ Βόλου. Προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Αντλιοστασίων Λυμάτων (Δ2, Δ4, Δ7), η αναβάθμιση του υφιστάμενου Αντλιοστασίου Α3, και αγωγοί μεταφοράς συνολικού μήκους 12,8km εκ των οποίων τα 3,3km θα αποτελούνται από δίκτυα βαρύτητας (πλαστικοί αγωγοί διατομής Φ500mm), τα 9,00km περίπου από δίκτυα δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών (πλαστικοί αγωγοί 2ΧΦ315mm ως επέκταση του καταθλιπτικού αγωγού του τελικού αντλιοστασίου Α1 της Ν. Αγχιάλου, καθώς και 2ΧΦ400mm / 2ΧΦ450μμ για τα αντλιοστάσια Δ2, Δ4 και Δ7) και 460m καταθλιπτικού αγωγού του υφιστάμενου αντλιοστασίου Α3 (πλαστικοί αγωγοί από Φ300mm σε Φ400mm).

 • [4] Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων u913 Ακαθάρτων

Αφορά στις εργασίες για την ηλεκτροδόστηση των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων των ανωτέρω Υποέργων.

 • [5] Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας

Αφορά στις εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν από την κατασκευή των ανωτέρω Υποέργων.

 • [6] Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης

Αφορά στην απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για τα Αντλιοστάσια ακαθάρτων του Υποέργου [3].