Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί την πρώτη Δημοτική Επιχείρηση – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΥΑΜΒ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και διανομή πόσιμου νερού, καθώς και στην συγκέντρωση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.

H Ε.Ε.Λ. Βόλου βρίσκεται στην περιοχή Μπουρμπουλήθρας Δ. Βόλου και λειτουργεί από το 1987. Έχει κατασκευαστεί σε τέσσερις φάσεις και μετά τη τελευταία επέκταση, η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 170.000 ι.κ., υδραυλικής παροχής 40.000m3/d.
Από τον Φεβρουάριο του 2020 υλοποιείται νέο Έργο επέκτασης, με το οποίο η δυναμικότητά της θα ανέρχεται σε 215.000 ισοδύναμους κατοίκους.

Η Ε.Ε.Λ., μετά την ολοκλήρωση της Επέκτασης, θα δέχεται αστικά λύματα:
(α) από τους οικισμούς Βόλου, Ν. Ιωνίας, Διμηνίου, Σέσκλου, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Ιωλκού, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου του Δ. Βόλου,
(β) από τους οικισμούς Βελεστίνου, Αγ. Γεωργίου και Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου,
(γ) Βοθρολύματα, μέσω κατάλληλων φορτηγών οχημάτων, καθώς επίσης και
(δ) βιομηχανικά απόβλητα από την Α’ ΒΙ.ΠΕ. και το ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου.

Με τα έργα της Α’ Φάσης (1988) κατασκευάστηκε η προεπεξεργασία και η φυσικοχημική επεξεργασία των βιομηχανικών και αστικών λυμάτων με στόχο την απομάκρυνση των λιπών και επιπλεόντων, καθώς και την απομάκρυνση μικρού ποσοστού αιωρούμενων στερεών και οργανικού φορτίου.

Κατά την περίοδο 1990-1992 έγινε επέκταση της εγκατάστασης με στόχο την βελτίωση της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και την πλήρη επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος (αναερόβια χώνευση). Με τα έργα της Β’ Φάσης επιτυγχανόταν 70% απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών, 40% απομάκρυνση οργανικού φορτίου και 70-80% απομάκρυνση του φωσφόρου.


Το 1995 ξεκίνησε η κατασκευή των έργων Γ’ Φάσης με τη πρόβλεψη βιολογικής επεξεργασίας (σύστημα ενεργού ιλύος), επέκταση της υφιστάμενης γραμμής ιλύος (μηχανική πάχυνση περίσσειας ιλύος και νέος χωνευτής) και κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αυτών η εγκατάσταση επιτυγχάνει 90% απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, 80% απομάκρυνση αζώτου, 70% απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών και 90% απομάκρυνση φωσφόρου.


H Δ’ Φάση επέκτασης της ΕΕΛ Βόλου, αφορά αφ’ ενός την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων κατά 25% και αφ’ ετέρου την αυστηρότερη, τριτοβάθμια δηλαδή, επεξεργασία (περιστρεφόμενα φίλτρα διήθησης) της συνολικής παροχής.
Με τα έργα της Ε’ Φάσης επέκτασης υλοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση αερόβιου βιολογικού αντιδραστήρα βιομεμβρανών (MBR), με την οποία αυξάνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πρόσθετων φορτίων.


Το σχήμα επεξεργασίας των λυμάτων που εφαρμόζεται στην Ε.Ε.Λ. Βόλου περιλαμβάνει προεπεξεργασία με εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση, φυσικοχημική επεξεργασία με επίπλευση, χημικά υποβοηθούμενη πρωτοβάθμια επεξεργασία και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, και, τέλος, βιολογική επεξεργασία για την απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου. Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης και μέσω καταθλιπτικού αγωγού στα έργα διάθεσης.
Η περίσσεια βιολογική ιλύς καθώς και η πρωτοβάθμια ιλύς των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων υπόκεινται σε αναερόβια χώνευση. Η χωνευμένη ιλύς μετά από αφυδάτωση, με ποσοστό στερεών περίπου 20% – 23%, διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Τόσο τα προϊόντα της εσχάρωσης όσο και της εξάμμωσης και απολίπανσης αποθηκεύονται σε σιλό και στην συνέχεια διατίθενται σε ΧΥΤΑ.

Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες:
• Έργα υποδοχής βοθρολυμάτων


• Προεπεξεργασία:
– Εσχάρωση
– Αεριζόμενη εξάμμωση
– Μέτρηση παροχής


• Χημικά υποβοηθούμενη καθίζηση:
– Κροκίδωση
– Πρωτοβάθμια καθίζηση


• Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, μέσω του οποίου λύματα και ανακυκλοφορούμενη ιλύς ανυψώνονται προς τους βιολογικούς αντιδραστήρες.


• Βιολογικοί αντιδραστήρες με αναερόβιες, ανοξικές και αερόβιες ζώνες


• Τελική καθίζηση


• Τριτοβάθμια επεξεργασία:
– Διήθηση
– Απολύμανση με UV και χλωρίωση


• Αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων


• Πάχυνση ιλύος:
– Παχυντές βαρύτητας πρωτοβάθμιας ιλύος
– Μηχανική πάχυνση περίσσειας ιλύος


• Ομογενοποίηση ιλύος
• Αναερόβια χώνευση
• Μεταπάχυνση
• Αφυδάτωση

Το παραγόμενο βιοαέριο από τη μονάδα της αναερόβιας χώνευσης αποθηκεύεται σε αεριοφυλάκιο όγκου 800 m3, από το οποίο τροφοδοτούνται δύο μηχανές συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 185 kW-el εκάστη.
Ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής της εγκατάστασης παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικονα 1: Διάγραμμα ροής της ΕΕΛ Βόλου