Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Ύδρευση

Ο Δήμος Βόλου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος Βόλου αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας κι επεκτάθηκε σε σχέση με τον αρχικό Δήμο με την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας, Αισωνίας και της Κοινότητας Μακρινίτσας. Έτσι σήμερα ο Δήμος Βόλου έχει έκταση 387,14 km2 και διαιρείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45892 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1292/Β’/11-08-2010), σε 9 Δημοτικές Ενότητες οι οποίες αντιστοιχούν στους 8 καταργηθέντες Δήμους και την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας. Κάθε Δημοτική Ενότητα διαιρείται σε Κοινότητες (Δημοτικές ή Τοπικές) οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ.

Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζεται η διοικητική διαίρεση του Δήμου Βόλου:

Το υφιστάμενο υδροδοτικό σύστημα του Δήμου Βόλου αποτελείται από πλήθος πηγών, γεωτρήσεων και δεξαμενών που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε οικισμού.

Σχηματική απεικόνιση υφιστάμενου υδροδοτικού συστήματος Δήμου Βόλου:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., στα πλαίσια του έργου της, αναπτύσσει διαρκώς τις παρακάτω συνεχιζόμενες δραστηριότητες:

  1. Έργα Συντήρησης του δικτύου ύδρευσης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

2. Έργα επέκτασης του δικτύου ύδρευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κατανάλωσης.

3. Εφαρμογή, ήδη από το έτος 2008, συστήματος τηλεποπτείας – τηλεχειρισμού, χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και έλεγχος διαρροών, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης του δικτύου για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την εξοικονόμηση πόσιμου ύδατος.