Ενημέρωση

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου» προϋπολογισμού 49.630,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.